Dostęp do informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.).

Udostępnianie informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej następuje:

 • przez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej pełniącej rolę Biuletynu Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem poniższych zasad.

W przypadku, gdy dana informacja znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej w odpowiedzi na wniosek, wskazuje się wnioskodawcy odpowiednią ścieżkę dostępu i nie dokonuje się wydruków oraz nie przesyła się ich żądającemu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej:

 • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa
 • lub przesyłając pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 4, 36-100 Kolbuszowa
 • lub przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: administracja@kolbuszowa.sr.gov.pl, lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji. W trybie dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe uzyskanie:

 • dokonywania przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej wykładni prawa ani porad prawnych;
 • wytworzenia informacji w sprawie indywidualnej;
 • informacji o poglądach czy ocenach Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, jeżeli nie zostały uzewnętrznione w określonej formie;
 • o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań.

Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej następuje przez:

 • udzielenie informacji publicznej, albo
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że Prezes Sądu Rejonowego w Kolbuszowej nie znajduje się w posiadaniu żądanej informacji,
 • skierowanie do wnioskodawcy pisma informującego, że żądana przez niego informacja nie stanowi informacji publicznej,
 • wydanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, jednakże podlega ograniczeniu na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.).

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t.) jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Sąd miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Sąd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-01-19 14:28
Wytworzył:
Justyna Opalińska
Publikacja w dniu: 2023-09-28 15:39
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 43