Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej

 

§1. Przepisy ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu
wizyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Kolbuszowej przy ul. Tyszkiewiczów 4,
36-100 Kolbuszowa oraz w bezpośrednim jego otoczeniu, miejsca instalacji kamer
rejestrujących obraz i innych elementów systemu monitoringu na terenie Sądu,
przechowywania nagrań oraz sposób ich zabezpieczenia, a także zasady udostępniania
utrwalonych zapisów
2. Rejestracji i zapisowi danych uzyskanych z kamer systemu monitoringu podlega tylko
obraz (wizja). Zapisu danych dokonuje się na dyskach fizycznych.
3. Zapisy z monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają
udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
4. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez system monitoringu
wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej jest: Prezes Sądu Rejonowego
w Kolbuszowej lub Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - w zakresie
realizowanych zadań.
§2. Cel i obszar objęty monitoringiem wizyjnym.
1. Dane w „Systemie monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej”
przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
Sądu, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić Sąd Rejonowy w Kolbuszowej na szkodę, na podstawie art. 54 § 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku, art. 5a
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art.
222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
Strona 2 z 7
2. Monitoringiem wizyjnym w Sądzie objęto:
1) wewnątrz budynku - czytelnię akt oraz ciągi komunikacyjne w tym: hol główny
oraz korytarze;
2) na zewnątrz budynku - teren parkingów sądowych oraz najbliższy obszar wokół
budynku.
3. Monitoring wizyjny w sądzie funkcjonuje całodobowo:
- kamery wewnętrzne i zewnętrzne budynku funkcjonują w miejscach nadzorowanych
w trybie detekcji ruchu.
4. Na system monitoringu wizyjnego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej składają się:
1) kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku sądu;
2) urządzenia rejestrujące i zapisujące obraz na nośnikach fizycznych (dyski twarde);
3) oprogramowanie zainstalowane na rejestratorze wideo będącego elementem system
monitoringu wizyjnego;
4) monitor pozwalający na bieżący podgląd lub odtwarzanie rejestrowanych zdarzeń.
5. Podglądu w czasie rzeczywistym obrazu z kamer na monitorach posiadają pracownicy
firmy ochroniarskiej pełniący dyżur w Sądzie – bez możliwości dostępu do zapisów obrazu
utrwalonego w rejestratorze.
§3. Informowanie o objęciu monitoringiem.
1. Informowanie o miejscach objętych monitoringiem wizyjnym realizowane jest poprzez
wywieszenie piktogramów.
2. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego umieszczona jest obok wejścia
do budynku oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w budynku Sądu:
w głównym holu budynku, czytelni akt, biurze podawczym ksiąg wieczystych oraz na
stronie internetowej Sądu w zakładce: Ochrona danych osobowych.
§ 4. Czas przechowywania zapisów.
1. Zarejestrowany obraz przechowuje się w zależności od wielkości posiadanych zasobów
dyskowych, rozdzielczości zapisu, trybu pracy kamer, przy czym maksymalny okres
przechowywania wynosi do trzech miesięcy - po czym samoczynnie kasuje się poprzez
nadpisanie.
2. W przypadku, w którym zapisy obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na
podstawie prawa lub powzięta została wiarygodna wiadomość, iż mogą one stanowić
Strona 3 z 7
dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
3. Nagranie zabezpieczone na wniosek osoby fizycznej przechowywane jest przez okres nie
dłuży niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia i udostępniane jest wyłącznie uprawnionym
organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów (braku zawiadomienia
o toczącym się postępowaniu) przez okres 6 miesięcy zabezpieczone nagranie podlega
fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania zabezpieczonego nagrania
wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.
§5. Sposób zabezpieczania i udostępniania.
1. Zapisy z systemu monitoringu mogą zostać zabezpieczone w celach dowodowych:
- na pisemny wniosek osób fizycznych,
- organów ścigania w sytuacji, gdy nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub w sytuacji, gdy Sąd poweźmie wiarygodną
informacje, że zapis może stanowić dowód w takim postępowaniu.
2. Wniosek o zabezpieczenie nagrań z systemu monitoringu należy złożyć w terminie do
7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring
wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zrealizowania wniosku
o zabezpieczenie ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora poprzez nadpisanie.
3. Wniosek o udostępnienie/zabezpieczenie nagrań musi zawierać m.in. określenie kamery
(numer lub opis pola jej widzenia), okres i czas z jakiego należy sporządzić nagranie
oraz uzasadnienie konieczności udostępnienia nagrania (w przypadku instytucji we
wniosku powinna być wskazana podstawa prawna upoważniająca do uzyskania nagrania)
– zał. Nr 1 przykładowy wzór wniosku.
4. Udostępnianie zapisów z monitoringu wizyjnego odbywa się na zasadach określonych
w przepisach prawa i następuje wyłącznie za zgodą Administratora Danych na pisemny
wniosek:
- policji, prokuratury, sądu lub innego uprawnionego organu w zakresie realizowanego
zadania ustawowego;
Strona 4 z 7
5. Administrator nie udostępnia nagrań z monitoringu osobom fizycznym, ponieważ mogłoby
to naruszyć prawa i wolności osób trzecich. Osoba fizyczna może uzyskać dostęp do zapisów
z monitoringu poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie zapisów monitoringu.
6. Wnioski o zabezpieczenie i udostępnienie nagrań są rejestrowane przez Samodzielną
Sekcję Administracyjną - zał. Nr 3 przykładowy wzór rejestru.
§6. Sporządnianie kopii.
1. Upoważniony pracownik Sądu, na polecenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kolbuszowej
lub Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sporządza kopię wnioskowanego zapisu
z monitoringu wizyjnego na nośniku zewnętrznym typu CD/DVD.
2. Nośnik typu CD/DVD z zabezpieczonym nagraniem powinien być odpowiednio opisany
tzn. wskazywać numer wniosku, zakres nagrania i datę zdarzenia.
3. Kopie zapisów z monitoringu sporządzone na dysku zewnętrznym przechowuje i wydaje
wnioskodawcy Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej. Każde wydanie
nagrania musi być poświadczone przez osobę odbierającą nagranie, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Za właściwe dalsze zabezpieczenie kopii udostępnionego materiału odpowiada organ lub
osoba, której materiał został udostępniony.
5. Po upływie terminu określonego w § 4 ust 3, sporządzone kopie podlegają trwałemu
zniszczeniu przez upoważnionego pracownika. Z czynności zniszczenia sporządza się
notatkę, która zawiera informacje dotyczące numeru kopi, daty i sposobu zniszczenia oraz
podpis osób dokonujących zniszczenia.
§ 7.Postanowienia końcowe.
1. Osoby mające dostęp do zapisów monitoringu wizyjnego zobowiązane są do przestrzegania
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zachowania poufności oraz tajemnicy
służbowej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i przepisami powszechnie
obowiązującego prawa ostateczną decyzję podejmuje Prezes Sądu Rejonowego
w Kolbuszowej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kolbuszowej
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2024-05-07 13:15
Wytworzył:
Bogdan Wilk
Publikacja w dniu: 2024-05-07 15:51
Opublikował:
Bogdan Wilk
Opis zmiany: b/d
Licznik odwiedzin: 18